نمونه کار همایشها

چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال

پذیرایی همایش و سمینار توسط مجرب ترین افراد ، تحت نظارت دکتر عارف حکیمی ، استاد بین المللی آشپزی و هتلداری

پذیرایی همایش ۵

پذیرایی همایش و سمینار توسط مجرب ترین افراد ، تحت نظارت دکتر عارف حکیمی ، استاد بین المللی آشپزی و هتلداری

پذیرایی همایش ۴

پذیرایی همایش و سمینار توسط مجرب ترین افراد ، تحت نظارت دکتر عارف حکیمی ، استاد بین المللی آشپزی و هتلداری

هجدهمین همایش دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار

پذیرایی همایش و سمینار توسط مجرب ترین افراد ، تحت نظارت دکتر عارف حکیمی ، استاد بین المللی آشپزی و هتلداری

پذیرایی همایش ۲

پذیرایی همایش و سمینار تحت نظارت دکتر عارف حکیمی ، استاد بین المللی آشپزی و هتلداری

پذیرایی همایش ۱

پذیرایی همایش و سمینار تحت نظارت دکتر عارف حکیمی ، استاد بین المللی آشپزی و هتلداری


 
error: اجازه کپی کردن ندارید!! متأسفم