مهندس علی بهرامی

اعضای شرکت ری

شرح وظایف اداره پشتیبانی و تدارکات

 

 • نظارت بر امور مربوط به کارپردازی اعم از راهنمایی، تقسیم کار و تعیین وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 • پیش بینی احتیاجات واحد متبوع و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی
 • نظارت بر نحوه ی خرید و کیفیت کالا، کنترل و تایید اسناد مربوط به اجناس خریداری شده
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات مورد نیازاز فروشندگان لوازم و کالا و هماهنگی با کارپردازان تحت سرپرستی در خرید کالا از فروشندگانی که از نظر قیمت و مرغوبیت اجناس مناسب تر می باشند
 • نظارت بر اخذ درخواست های خرید از واحدها و کنترل دستورات صادره و اولویت بندی درخواست ها بر حسب نیاز و ضرورت
 • کنترل و راهنمایی کارپردازان نسبت به تحویل کالای خریداری شده به واحد انبار
 • شرکت در جلسات کمیسیون معاملات متوسط بر حسب ضرورت و دستور کتبی مدیر مافوق
 • نظارت بر تنظیم سند هزینه جهت حسابرسی و صدور چک
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق
 • نظارت بر ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل دانشگاه با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • نظارت بر امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، رستوران، نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان
 • همکاری  در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه
 • کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در دانشگاه
 • نظارت در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار با هماهنگی جمعداری اموال دانشگاه
 • بازدید از ادارات و واحدهای تحت سرپرستی  و بررسی و نظارت بر حسن ارائه  خدمات عمومی و پشتیبانی
 
error: اجازه کپی کردن ندارید!! متأسفم